شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو

تاریخ: 18 مرداد 1402

فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو(متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو) در نظر دارد پروژه مشارکتی و سرمایه گذاری احداث سردخانه مرکز لجستیک شماره یک بازرگان(پایانه صادراتی) منطقه آزاد ماکو را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.