شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو

تاریخ: 27 فروردین 1401

دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در احداث پروژه ی مجتمع تجاری - مسکونی

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) وابسته به سازمان منطقه آزاد ماکو به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن و در راستای اجرای مصوبه شماره 153/110/99 مورخ 23/02/1399 مجمع عمومی شرکت در نظر دارد پروژه احداث مجتمع تجاری-مسکونی ، واقع در شهرک ولیعصر، میدان فردوسی نبش بلوار دانشگاه  و خیابان شریعتی ،جنب اداره منابع طبیعی، شهرستان ماکو در زمینی به مساحت  975.50متر مربع به شرح ذیل به روش سرمایه گذاری مشارکتی به افراد حقیقی و حقوقی حائز شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان در صورت تمایل مطابق شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مربوطه اقدام نمایند.

 1. دستگاه مزایده گذار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو
 2.  موضوع:  مشارکت در سرمایه‌گذاری احداث مجتمع تجاری-مسکونی در زمینی به مساحت 975.50 متر مربع  ، واقع در شهرک ولیعصر، میدان فردوسی نبش بلوار دانشگاه  و خیابان شریعتی ،جنب اداره منابع طبیعی، شهرستان ماکو
 3. هزینه خرید اسناد مزایده:
 • واریز مبلغ 50.000.000( پنجاه میلیون) ریال به حساب شماره 9538644851 نزد بانک ملت، به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو
 1. مبلغ تضمين شركت در فراخوان : ۵٪ قیمت کل پایه زمین مذکور معادل 000/500/485/20 ریال بعنوان سپرده شرکت در فراخوان بصورت نقدی و واریز به شماره حساب 9538644851 نزد بانک ملت شعبه مرکزی به نام شرکت سرمایه _ گذاری و توسعه ماکو واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی قابل تمدید با حداقل سه ماه اعتبار
 2.  نشاني محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو واقع در ماکو، بلوار شهید جواد قنبری، پارک امام خمینی (ره)، نمایشگاه بین المللی، ساختمان اداری، شرکت سرمایه­گذاری و توسعه ماکو. کد پستی: 5861695432 - دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت،از تاریخ 27/01/1401 لغایت 10/02/1401
 3. آخرین مهلت و نشاني محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو واقع در ماکو، بلوار شهید جواد قنبری، پارک امام خمینی (ره)، نمایشگاه بین المللی، ساختمان اداری، شرکت سرمایه­گذاری و توسعه ماکو. کد پستی: 5861695432

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/02/1401

 1. تاریخ و مکان بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه  مورخ 25/02/1401 در دفتر شرکت توسعه و سرمایه گذاری واقع در ساختمان نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد بازگشایی خواهند گردید.
 2. آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های 24/01/1401 و  25/01/1401 در روزنامه "0000000000" چاپ می گردد.
 3. بالاترین قیمت ارائه شده برای زمین به عنوان برنده محسوب خواهد شد.
 4. حضور هر يك از متقاضیان یا يك نفر نماينده از طرف ایشان، در جلسه افتتاح پاکات (با مدارک شناسایی و رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.
 5. شرکت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 6. به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. جهت کسب اطلاعات بیشتر به و بسایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو به آدرس www.makuid.com مراجعه فرمائید.
 8. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.
 9. کلیه هزینه های مربوط به اطلاع رسانی های فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار و ... برعهده برنده خواهد بود.
 10. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34253262-0 44  تماس حاصل فرمائید.