جمعه 26 مهر 1398

دکتر علیرضا نصیری

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

سید محمد محسنی راد

نائب رئیس، معاون سرمایه گذاری و عضو هیات مدیره

جواد سرائی

عضو هیات مدیره