ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

ابراهیم جلیلی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

نعیمه بوداقی

عضو هیات مدیره و معاون اجرایی