شنبه 05 مهر 1399

ابراهیم جلیلی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

غلامرضا رضایی

عضو هیات مدیره

امیر پروال

عضو هیات مدیره