چهارشنبه 26 تیر 1398

دکتر علیرضا نصیری

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

سید محمد محسنی راد

عضو هیات مدیره ، قائم مقام و معاون سرمایه گذاری

محمدرضا جداری

مدیر عامل سابق