ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

موضوع فعالیت

شرکت سرمایهگذاری و توسعه ماکو، بعنوان یکی از شرکتهای تابعهی سازمان منطقه آزاد ماکو، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این منطقه از طریق ترویج و تسهیل سرمایهگذاری، ارائه خدمات کسبوکار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است. رسالت فوق از طریق اهداف ذیل محقق میگردد:

 

  1. شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
  2. بررسی طرح های سرمایه گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی
  3. سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای توسعه ای با مشارکت سایر بخش ها
  4. توسعه و تسهیل فضای کسب و کار منطقه آزاد ماکو
  5. واگذاری قطعی یا استیجاری اراضی و املاک متعلق به شرکت و سازمان منطقه آزاد ماکو
  6. مشاوره و هدایت سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی، جهت استفاده بهینه از منابع، امکانات و ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو  به منظور کسب درآمد پایدار
  7. برگزاری همایشها، نمایشگاهها و مناسبتهای مختلف در سطح ملی و بین المللی برای جذب مخاطبین عام و خاص
  8. ما این مأموریت را با تکیه بر توانمندی کارکنان متعهد خود و بکارگیری تکنولوژیهای نوین در زمینه سرمایهگذاری، مالی و کنترلی و همچنین حمایت های سازمان منطقه آزاد ماکو  محقق نموده و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و توسعه اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، صنعتی و بازرگانی منطقه آزاد ماکو را وظیفه خود میدانیم.
  9.  به موازات تحقق مأموریت خود به حفظ حقوق تمامی ذینفعان در چارچوب سودآوری و مشتری مداری، تأکید می نمائیم. ما بر این باوریم که محیط زیست، موهبتی الهی، منبعی محدود و متعلق به همه نسل ها است بنابراین حفظ آن را بر مبنای توسعه پایدار تکلیف خود میدانیم.