چهارشنبه 08 تیر 1401

نحوه همکاری با شرکت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت ارائه طرح های سرمایه گذاری ابتدا طرح توجیهی و یا پیشنهادات خود را به همراه رزومه و گزارش امکان سنجی طرح به منظور بررسی به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایند . بدیهی است پس از بررسی توسط کارشناسان مربوطه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .